TALOUS TASAPAINOON

Tasapainoinen talous on kaiken perusta ja velkaantuminen on saatava kuriin. Veronkorotuksista tulee pidättäytyä, sillä ne heikentävät talouskasvua sekä motivaatiota työhön, yrittämiseen ja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Pääomatulo- ja yritysverotuksen tason on oltava kohtuullinen ja ansiotuloverotusta kevennettävä maltillisesti, jotta työ on kaikissa tilanteissa kannattavaa. Verotuksen painopistettä tulee siirtää kulutusverojen suuntaan.

LIIKENNEYHTEYDET

Satakunnan saavutettavuutta on parannettava. Valtatiet 8, 2 ja 11 kuin myös alempi tieverkko vaativat investointeja, samoin raideliikenne.

Satakunta on merkittävä vientimaakunta. Tarvitsemme kilpailukykyset satamat sekä toimivat lentoyhteydet.

ILMASTOPOLITIIKKA

Ilmastomuutosta on torjuttava pitkäjänteisesti. Meidän tulee siirtyä päästöttömiin ja vähäpäästöisiin polttoaineisiin, sekä kehitettävä uutta teknologiaa ja edistettävä mm. vedyn mahdollisuuksia. Kotimaisen energian saatavuus ja omavaraisuus on turvattava.

Ydinvoima ja uusitutuva energia tukevat päästövähennyksien saavuttamista. Ympäristövaikutukset tulee selvittää laajasti, jotta teemme oikeita ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja ympäristön kannalta.

PERHEILLE TUKEA

Perheiden hyvinvointia on tuettava. Koko maakuntaan on rakennettava toimivat perhepalvelut arjen helpottamiseksi. Sekä ennalta ehkäisevät palvelut että varhainen puuttuminen perheen,

lasten ja nuorten ongelmiin on saatava kuntoon. Moniammatillinen ankkuritoiminta on otettava käyttöön koko Satakunnassa.

KOULUTUS KÄRKEEN

Koulutus on sijoitus tulevaisuuteen. Opetukseen on taattava riittävät voimavarat ja oppilaan tukeen kiinnitettävä huomiota. Jokaisen lapsen on saatava peruskoulussa riittävät valmiudet ja varhaiskasvatusta vahvistettava. Korkeakoulutuksen asemaa on vahvistettava ja

elinkeinoelämän yhteistyötä koulujen kanssa lisättävä. Ammatillisen koulutuksen laatuun on panostettava, jotta se vastaa työelämän tarpeita. Oppisopimuskoulutusta on lisättävä.

HYVINVOINTIPALVELUT

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on varmistettava ja hoitoon päästävä jonottamatta. Kela-korvaukset, palvelusetelit ja henkilökohtainen budjetointi tukevat valinnanvapautta. Palvelut tulee tuottaa yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa monituottajamallilla ja varmistaa kaikille toimijoille

samat laatukriteerit. Terveysongelmien ennaltaehkäisyyn on panostettava. Mielenterveyspalveluita on parannettava sekä saatava terapiatakuu. Vanhuspalvelut on laitettava kuntoon kokonaisuutena ja jokaiselle ikääntyvälle taattava arvokas ja turvallinen vanhuus.

TYÖ JA YRITTÄJYYS

Tarvitsemme investointeja ja kasvua. Työvoimapula ei saa muodostua kasvun esteeksi. Yrittäjyyden mahdollisuuksia tulee parantaa ja työllistämiskynnystä madaltaa. Osaavan työvoiman saanti on varmistettava koulutuksella sekä ulkomaisen työvoiman palkkaamista

helpottamalla. Työn on oltava kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle ja työllisyysaste on saatava nousuun. Työllistämisen esteet ja kannustinloukut on purettava. Paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulee lisätä.

TURVALLINEN SUOMI

Arjen turvallisuus rakentuu välittämisestä, yhteisöllisyydestä ja varmuudesta, että hädän hetkellä saa apua. Turvallisuusviranomaisille ja pelastustoimelle on varmistettava riittävät resurssit ja auttamisen ketjun on toimittava joka tilanteessa. Vapaaehtoistoimintaa on tuettava.

Tehokas, luotettava viranomaistoiminta ja oikeusjärjestelmä sekä uskottava maanpuolustus ovat turvallisuutemme kulmakiviä. Suomen tulee liittyä Natoon ja toimia Euroopan Unionissa yhteisen turvallisuuden vahvistajana.

ELINTARVIKETUOTANTO

Maatalouden toimintaedellytykset ja jatkuvuus on turvattava. Tarvitsemme oman vahvan elintarviketuotannon. Kotimaisen ruuan arvostusta ja käyttöä tulee lisätä ja vahvistaa vientimahdollisuuksia.

Maatalouden tuottavuutta on parannettava ja tuottajien jaksamista muutoksessa tuettava. Tuki- ja säädöspolitiikan on oltava ennakoitavaa.

PUHDAS LUONTO

Puhdas luonto on Suomen tavaramerkki. Pidetään siitä huolta. Kannetaan vastuuta metsiemme hyvinvoinnista ja kasvusta, vesistöjemme puhtaudesta sekä ainutlaatuisesta luonnostamme.